Prayer For Tallit Transliteration

Bar'chi nafshi et Adonai, Adonai Elohai, gadalta m'od, hod v'hadar lavashta. Oteh or kasalmah, noteh shamayim kay'riah


Ma Ya-kar Chas-de-cha E-lo-him, U-v'nei A-dam B'tzeil K'na-fe-cha Ye-che-sa-yun. Yir-v'yun Mi-de-shen Bei-te-cha, V'na-chal A-da-ne-cha Tash-keim. Ki Im-cha M'kor Cha-yim, B'ohr-cha Nir-eh Ohr. M'shoch Chas-d'cha L'yod-echa V'tzid-kat-cha L'yish-rei Leiv.


Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-olam A-sher Ki-de-sha-nu B'mitz-vo-tav V'tzi-va-nu L'hit-a-teif Be-Tzi-tzit.