Prayer For Birthday Celebrants Tagalog

Loobin na magkaroon ka ng magandang kalusugan, malawig na buhay, kagalakan at tagumpay sa buhay. at manatili sa iyo ang pagiging mapagpasaya.


Ang aking hangad para sa iyo ay mahabang buhay, mabuting kalusugan, kaligayahan at na lagi ka sanang maging matagumpay sa iyong mga gawain. Huwag sanang mawala ang iyong ngiti o maubos ang iyong mga biro.


Harinawa'y mabiyayaan ka ng mahabang buhay, mabuting kalusugan, kaligayahan at katagumpayan sa lahat ng iyong mga gawain. Sana'y manatili kang masayahin at mapagbiro.


Diyos ng sangnilik?a!nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyopara sa ?andog mong bu?ay.Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga alagadna gumugunita ng kanilang kaara"an sa bu"an na itoat nagagalak sa mga ?andog mong bu?ay at pag#ibig!pamilya at kaibigan.Pagpalain mo sila sa pamamagitanng iyong patuloy na panana?an sa kanila!at kupkupin mo sila sa iyong pagmama?alupang matamasa nilaang darating na mga masayang taon!la?at na ito na"a$y maging kalugod#lugod sa iyo.%ini?iling namin ito sa pamamagitanni Kristong aming Panginoon


Panginoong Diyos, pagpalain Mo po si (banggitin ang pangalan), sa kanyang kaarawan at sa mga susunod pang araw ng kanyang buhay. Ilayo Mo po siya sa kapahamakan habang nilalakbay niya ng kalsadang kanyang napiling daanan. Bigyan Mo po siya ng lakas ng katawan at kalooban upang makasunod sa liwanag ng iyong kapangyarihan at upang madama niyang lagi ang dakila mong pag-ibig.

Palakasin mo po ang kanyang pag-iisip upang makagawa ng mga magaganda at tamang pagpapasya sa anumang krus na daang kanyang makikita. Ilayo mo po siya sa anumang sakuna, karamdaman at kalungkutan sapagkat siya ay isang mabuting anak na nagpipilit sumunod sa iyong kalooban. Nararapat lamang na siya ay maging maligaya at magtagumpay sa kanyang mga gawain at balakin.

Alam po naming ang buhay ay parang aklat. Sa karagdagang pahina ng kanyang buhay ay karagdagan din naman ng kanyang kaalaman at pananampalataya. Pagpalain ninyo si (banggitin ang pangalan) ngayon at sa hinaharap na panahon.

Amen.