Prayer For 40 Days After Death Tagalog

Amang makapangyarihan,
Ang krus ay ginawa mo para sa amin bilang simbolo ng lakas at tinatakan mo kami bilang Iyo sa sakramento ng pagkabuhay na maguli.
Ngayon na pinalaya mo na si _______ mula sa mortal na buhay,
Gawin mo siyang isa sa mga banal sa kalangitan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.


Idinadalangin namin ang paghilom ng mga nalulungkot
at nasasaktang damdamin
na idinulot ng kamatayan sa mga puso namin.
Samahan mo kami, Panginoon, sa mga sandali ng lungkot at lumbay.
Ikaw ang aming bato, aming tanggulan,
at aming lakas.


O Panginoon, sa pamamagitan ng awa Mo
ay nakakatagpo ng kapahingahan ang mga mananampalatayang yumao,
isugo mo ang Iyong mga banal na anghel upang bantayan ang libingang ito.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen.


Sa pagtindig niya sa harap Mo para sa paghuhukom,
banggitin Mo ulit ang mga salitang ito:
Halika, ikaw na pinagpala ng Aking Ama.
Kamtin ang kahariang inihanda para sa iyo.
Pagkalooban nawa siya ng Panginoon ng paghuhukom na puspos ng awa.
at pagmasdan siya nang may pagmamahal.


Hesus, Panginoon ng mga nangabubuhay at mga nahihimlay,
aliwin ang mga napapagod at nagdadalamhati.
Manlulupig ng kamatayan at kasalanan,
akayin ang mga kapatid naming yumao.
Sa pagdating niya sa katapusan
kanyang paglalakbay, akayin Mo siya pabalik sa Iyo.
Sa pagwawakas ng buhay niya,
hayaan mo siyang mabuhay kapiling mo.


O Panginoon, buong kababaang loob kaming nagsusumamo sa Iyo:
Maging maawain sa paghatol Mo at ipagkaloob kay _______
ang ipinangakong kaligtasan.
Kalimutan ang mga pagkakamali niya at linisin ang mga kasalanan niya
at ipagkaloob sa kanya ang panghabang-panahong gantimpala.
O Panginoon, iparating kay ___________
ang tagumpay Mo laban sa kasalanan at kamatayan.
Huwag Mo siyang hayaang mapahiwalay sa Iyo.
ngunit pagkalooban mo siya ng lugar sa Iyong walang hanggang tahanan.


Buong kababaang-loob na nananalangin kami, O Panginoon,
para sa aming mananampalatayang yumao na si _______
Makatagpo nawa siya ng walang hanggang kapayapaan sa piling Mo.
Makamit nawa niya ang mapagmahal na pagpapatawad Mo.
Makita Ka niya nawa ng harapan.
Oo, ikaw ang pag-asa namin sa mundong ito.
Ikaw ang aming pagkabuhay na maguli at buhay.


Ialay natin ngayon ang nobenang ito para sa minamahal nating si _________
na yumao na sa mundong ito.
At ngayon ay nagbabalik sa Iyo.
O Panginoon, sa Iyong awa, tanggapin mo siya
sa makalangit na kaharian Mo.
Nagtungo na siya sa kanyang pamamahinga.
Umaasa siya ngayon na bumangon kasama Ka.
O Panginoon, sa Iyong pag-ibig na bumabalot sa amin
dalhin Mo siya sa liwanag ng Banal na Presensya Mo.